Zorg om de gezondheid vanuit een andere invalshoek bekeken

“Hoe mooi zou het zijn als je op een coachende wijze je medemens zou kunnen informeren, motiveren en begeleiden bij het leven van de meest gezonde versie van zichzelf?”

De moderne mens kan volgens onderzoekers 30.000 ziektebeelden overkomen. Volgens specialisten hebben slechts een schamele 5% een erfelijke grondslag en wordt 95 % bepaald door keuzes welke iedereen elke dag weer maakt, de zgn. leefstijl of leefpatroon.

Het menselijk lichaam heeft in volgorde van prioriteit nodig:

  1. Zuurstof  
  2. Water  
  3. Zout  
  4. Voeding  
  5. Beweging

Volgens Longevity Specialisten Nederland leeft echter het denkbeeld in de samenleving dat 95% voortkomt uit een erfelijke belasting en dat er dus niets aan gedaan kan worden. Echter deze opvatting is inmiddels door wetenschappers achterhaald, namelijk door het toepassen van epigenetica (het beïnvloeden van de genetische expressie d.m.v. het aanpassen van het dagelijks leefpatroon) en nutrigenetics (het beïnvloeden van de genetische expressie d.m.v. voedingsstoffen).

Van belang hierbij is dat iedere Longevity Specialist ruim voldoende kennis heeft en een zelfde werkwijze hanteert om zodoende herkenbaar te zijn voor zijn/haar omgeving.

De doelstelling van Longevity Specialisten Nederland is het realiseren van een dekkend landelijk netwerk van Longevity Specialisten in aanvulling op het hoogwaardige huisartsennetwerk.

Zodoende kan de consument een keus worden gegeven om:

  • naar de huisarts te gaan om een “pleister” te halen voor een geopenbaard ziektebeeld

en/of

  • naar een Longevity specialist te stappen om te voorkomen dat een ziektebeeld zich openbaart of de kans op herhalen te verkleinen.

Specialisten welke kunnen begeleiden, informeren en motiveren om de dagelijkse keuzes, welke het leefpatroon bepalen, zodanig aan te passen, zodat het openbaren van ziektebeelden zolang mogelijk wordt uitgesteld.

Longevity Specialisten Nederland

Opleidingsinstituut versus samenwerkingspartner

Longevity Specialisten Nederland is geen opleidingsinstituut “pur sang”, omdat haar verdienmodel niet gebaseerd is op het verkopen van opleidingen. Deze worden immers al door veel commerciële partijen binnen Nederland aangeboden, al blijkt telkens weer dat de kennis welke overdragen wordt via onze opleidingspartner AFLO, op een substantieel hoger plan ligt. Deze kennis is onontbeerlijk gebleken om jezelf met een gerust hart deskundig te mogen noemen op het gebied van Longevity. De diepgang van dit vakgebied wordt dan ook vaak nog onderschat, maar is een officieel nieuw beroep, waarvoor door derden geen opleiding aangeboden wordt. Binnen de eigen gelederen wordt vaak gezegd: Longevity Specialisten Nederland biedt heel veel, voor heel weinig.


Het streven naar een landelijk representatief netwerk

Longevity Specialisten Nederland is voortdurend op zoek naar die mensen die wellicht na een opleiding tot bijv. voedingscoach/vitaliteitscoach of wellicht geheel vanuit eigen beweging en interesse een zelfstandig bestaan als Longevity Specialist ambiëren en daarvoor een geschikte, betrouwbare en betaalbare samenwerkingspartner zoeken. Het voorstaande in beschouwing genomen behoeft het geen betoog dat deze ook meer dan zeldzaam zijn in Nederland. Uiteraard is het streven naar een win-win situatie voor beide partijen het uitgangspunt om tot een resultaat te komen waar beide partijen belang bij hebben.


Waarom samenwerken met Longevity Specialisten Nederland

Longevity Specialisten Nederland is van origine een franchiseorganisatie, opgericht door 2 uitermate gedreven mannen die streven naar een maatschappelijke verandering volgens het principe “lead by example”. Uitgangspunt is en blijft dan ook de zoektocht naar een samenwerkingsverband met gelijkgestemde mensen op basis van wat men nu enigszins “oude normen en waarden” noemt en waarbij welzijn nog boven welvaart gaat, zonder dat daarbij de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen uit het oog worden verloren. Longevity Specialisten Nederland is echter van mening dat geld verdienen ook op een nette manier kan geschieden, zonder uitbuiting van onze medemens.


Wij zeggen dan ook op onze beurt: Overtuig jezelf…

De organisatie heeft sinds haar oprichting in 2013 tot doel gehad om zelfstandig werkende Longevity Specialisten samen te brengen onder een paraplu en ervoor te zorgen dat zij als ZZP’er een meerwaarde krijgen, via een organisatie die toezicht houdt op en ondersteuning biedt v.w.b. kennis en de kwaliteit van de bij haar aangesloten specialisten.
Deze zorgt dan vervolgens voor een uniforme herkenbare boodschap voor een ieder in Nederland die geïnteresseerd is in het behouden dan wel verbeteren van de eigen gezondheid. Haast vanzelfsprekend is het dan ook dat deze mens zich energieker, gelukkiger en vitaler zal voelen, wat op zijn beurt weer een directe weerslag heeft op het beroep op gezondheidszorg.

Tot slot betekent een gezonder mens vooral ook minder persoonlijke leed voor zijn directe omgeving, iets waarmee wij heden ten dage helaas allemaal teveel worden geconfronteerd.

Longevity Specialisten Nederland richt zich naast het maken van leefstijlanalyses, om m.b.v. coaching technieken bij de individuele mens een bewustzijnsverandering te bereiken dat zal leiden tot een tot de gewenste permanente verandering van leefstijl. De praktijk heeft uitgewezen, dat dit welhaast de enige manier is met blijvend effectief resultaat.

Maar anderzijds ook juist geen dictaat is, omdat het een mens de ruimte gunt voor vrijheid van keuze. Wij zien het vooral als onze taak om onze medemens bewust te maken van de juiste gezonde gewoonten waar hij direct het effect van zal merken, omdat het lichaam dan optimaal zal presteren. Helaas is uit onderzoek gebleken dat wel 75% van onze landgenoten vooral denkt te weten wat gezonde keuzes zijn, veelal ingegeven door misinformatie via de media of ondeskundige partijen, al dan niet gedreven door commerciële belangen.

Longevity Specialisten Nederland verkoopt geen supplementen, focust niet louter op gewicht en is geen zelfverklaarde dieetgoeroe. Onze focus is het maken van bewuste gezonde keuzes op het gebied van voeding, beweging, omgang met stress, ontspanning en nachtrust, door rekening te houden met de natuurlijke werking van het lichaam en de invloed van hormonen, waardoor een blijvende gezondheid wordt bereikt en bij overgewicht, afvallen een automatisch gevolg is. Leefstijloptimalisatie is dan ook het sleutelwoord.


Profiteren van synergie versus eigen inbreng

Om optimaal te kunnen profiteren van de synergie tussen haar specialisten onderling staat LSN open voor inbreng van iedere individuele aangesloten specialist, die oog heeft voor het gemeenschappelijk belang en die op een positieve manier wenst bij te dragen aan het belang van de organisatie en alle collega’s daarbinnen. Het organisatiebeleid zal voor zover mogelijk democratisch afgestemd worden op basis van de wensen van haar leden. Zo heb je als zelfstandig ondernemer nog altijd invloed op het uiteindelijke resultaat van de organisatie als geheel. Niet in de laatste plaats zoekt Longevity Specialisten Nederland standaard binnen de eigen gelederen naar mensen met specifieke kennis en kwaliteiten die vanuit eigen beweging bereid zijn een of meerdere functies naar zich toe te trekken, omdat zij reeds bekend zijn met de werkwijze binnen de organisatie en graag ook constructief willen werken aan de toekomst van Longevity Specialisten Nederland.


Kom er ook bij

Longevity Specialisten Nederland is een laagdrempelige informele organisatie waarin zelfstandig ondernemers samen wensen te werken volgens eenzelfde concept om op deze wijze samen verder te kunnen bouwen aan een gezonder Nederland, waarbij de ziektekosten op termijn weer overzichtelijk worden en de gemiddelde individuele mens energieker, gezonder en positiever in het leven kan staan. Samenwerking met collega’s op alle mogelijke wijzen is wat nagestreefd wordt en als groep zijn wij natuurlijk voortdurend op zoek naar die andere fijne en sociale collega die op geheel eigen wijze wil bijdragen aan het succes van allen. Gewerkt wordt in vrije regio’s van ongeveer 10 tot 12.000 inwoners, waarbij deze “informele grenzen” op dit moment bij lange na nog niet bereikt zijn, maar ook later nog altijd royaal zullen blijken te zijn. Omdat LSN niet gesponsord, noch gestuurd wordt door belanghebbende bedrijven of zijn bestaan dankt aan reclame-inkomsten,  kan de organisatie zich geheel onafhankelijk noemen en puur acteren in het belang van onze medemens en haar aangesloten specialisten, zonder de minste belangenverstrengeling. Naar onze mening iets wat op zijn minst iedere beetje idealist in deze tijd aan zou moeten spreken…


Nooit alleen

Voor haar specialisten organiseert Longevity Specialisten Nederland, franchisevergaderingen en zogenaamde Meet & Greet’s, waarbij haar leden de mogelijkheid krijgen kennis bij te houden, te spreken over waar men in de praktijk tegen aanloopt en met elkaar op informele wijze kan interacteren. Het algemeen belang is daarbij altijd leidend.
LSN is uniek in het opleiden tot succesvol specialist, doordat zij vooraf aan de vakopleiding, een kandidaat laat starten met een degelijke Ondernemers & Marketing Training (OMT), welke zijn meerwaarde in de praktijk reeds heeft bewezen. De vakopleiding is breed en gedetailleerd van opzet. Waarbij iedere module separaat getoetst wordt. Tenslotte worden er met regelmaat bijscholingen aangeboden, welke eveneens getoetst worden en meetellen voor de accreditatie. Alle opleidingen zijn vanaf 1juni 2018 online te volgen


Kosten

Waar de meeste franchiseorganisaties werken met hoge instapkosten en aanzienlijk gestapelde maandelijkse lasten, werkt Longevity Specialisten Nederland juist zonder entree fee, een lage maandelijkse franchisefee en een sterk gereduceerde transparante kostenstructuur. Daarnaast worden vele en gangbare franchisefee-toeslagen bij ons niet in rekening gebracht. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een sterke overhead control en een solide financiële basis, van waaruit de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.


We investeren samen

Juist omdat we gezamenlijk iets willen bereiken in de maatschappij, zijn wij er van overtuigd dat investeren niet van één kant moet komen. Daarom investeren ook wij in een duurzame samenwerking met een coach. Onze investering bestaat voornamelijk uit een voortdurende onafhankelijke kennisoverdracht en bijstand van specialisten op vele gebieden.


Toekomst en streven

Uiteindelijk heeft Longevity Specialisten Nederland de nadrukkelijke wens gehoord te worden in de samenleving als serieuze gesprekspartner aangaande diverse gezondheid gerelateerde zaken, als het verstrekken van een keurmerk voor voeding, of als sparringpartner voor partijen binnen de gezondheidszorg die zich actief in willen zetten voor ziektepreventie en gezondheidsbehoud.


Spreekt dit alles jou zover ook aan?

Wij zullen er voor dit moment op vertrouwen ook jou met deze aanvullende informatie te hebben aangesproken en wellicht was dit zelfs van doorslaggevend belang, om verder met Longevity Specialisten Nederland te willen spreken over een eventueel samenwerkingsverband. Want waarom zou je alleen proberen, wat je ook samen kunt doen, wetende dat samenwerking altijd tot een sterkere marktpositie en synergie leidt.